Команда

Керівництво

Згуровський Михайло Захарович

Зображення

Президент

Доктор технічних наук (1984), професор (1985), академік НАН України та НАПН України (обидва — 1995), член Президії НАН України з 1996 року, член-кореспондент Австрійської академії наук (2022).

Ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», науковий керівник Інституту прикладного системного аналізу Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, Світового центру даних «Геоінформатика та сталий розвиток».

Областями спеціалізації є галузі кібернетики, системного аналізу, інтелектуального аналізу великих даних, теорії прийняття рішень. М. Згуровським узагальнено базові положення теорії системного аналізу, закладено основи системної математики, запропоновано новий похід до теорії екстремальних задач для нелінійних операторних, диференціально-операторних рівнянь та включень, варіаційних нерівностей. Найбільш відомі застосування результатів його наукових досліджень належать до галузі математичної геофізики, геоінформатики, соціально-економічних проблем сучасного суспільства. 

Є автором понад 820 наукових робіт (бібліографія).

Профіль LinkedIn

Scopus, Google Scholar

Детальніше...

 

Єфремов Костянтин Вікторович

Зображення

Директор

Кандидат технічних наук, доцент в КПІ імені Ігоря Сікорського.

Член виконавчої ради Національного комітету CODATA (2008); Член Національного секретаріату мережі Чорноморських університетів (BSUN) (2008).

Коло наукових інтересів: проектування і розробка проблемно-орієнтованих баз даних, проблемно-орієнтованих систем, заснованих на веб-технологіях; інтелектуальні Інтернет-технології, мультиагентні системи, аналіз та інтеграція даних, сталий розвиток.

Є автором понад 80 наукових праць.

Профіль LinkedIn

Scopus, Google Scholar

E-mail: k.yefremov@wdc.org.ua

Пишнограєв Іван Олександрович

Зображення

Заступник директора, завідувач лабораторії економетрики та прогнозування

Кандидат фізико-математичних наук. Доцент в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Коло наукових інтересів: аналiз даних, дослiдження операцiй, оптимальне керування, сталий розвиток.

Scopus, Google Scholar

E-mail: pyshnograiev@wdc.org.ua

Джигирей Ірина Миколаївна

Зображення

Завідувач лабораторії екологічної сталості

Кандидат технічних наук, зав. кафедри штучного інтелекту НН ІПСА.

 

Коло наукових інтересів: синтез розподілених технологічних систем, оцінка екологічної сталості.

Scopus, Google Scholar

E-mail: dzhygyrey@wdc.org.ua

Войтко Сергій Васильович

Зображення

Завідувач лабораторії світової економіки, регіональних досліджень та мікроекономіки

Доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Коло наукових інтересів: управління наукомісткими підприємствами, економіка високих технологій, Індустрія 4.0, економічний аналіз.

Scopus, Google Scholar

E-mail: voytko@wdc.org.ua

Лабораторія комп'ютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних

Болдак Андрій Олександрович

Зображення

Завідувач лабораторії комп'ютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних

Доцент, кандидат технічних наук.

 

Коло наукових інтересів: надійність, обґрунтованість і послідовність даних, методи дослідження багатовимірних даних, інтеграція даних і проектування показників, застосування причинно-наслідкових моделей, обробка зображень і розпізнавання образів, інформаційна система проектування і розробки.

Scopus, Google Scholar

E-mail: boldak@wdc.org.ua

 

Шутяк Дмитро Олегович

Спеціаліст з текстової аналітики

Збір та обробка даних, створення моделей та застосунків.

 

E-mail: shutiak@wdc.org.ua

 

Дащенко Володимир Дмитрович

Зображення

Молодший науковий співробітник, аспірант

Аналітик. Робота з документами по охороні інтелектуальної власності.

 

E-mail: dashchenko@wdc.org.ua

 

Шумар Борис Ігорович

Аналітик текстових даних

Збір та обробка даних, створення моделей та застосунків.

 

 

 

Похиленко Олександр Андрійович

Аналітик текстових даних

Збір та обробка даних, створення моделей та застосунків.

 

 

 

Лабораторія геоінформаційних систем

Гапон Сергій Вікторович

Зображення

Завідувач лабораторії геоінформаційних систем

Коло наукових інтересів: розробка ГІС-застосунків, просторовий аналіз даних, геоінформатика.

Scopus

E-mail: gapon@wdc.org.ua

 

Боровик Кароліна Володимирівна

Зображення

ГІС-аналітик

Збір та обробка просторових даних, створення ГІС-застосунків.

 

E-mail: borovyk@wdc.org.ua

 

Хащевацька Аліна Ігорівна

Зображення

ГІС-аналітик

Збір та обробка просторових даних, створення ГІС-застосунків.

 

E-mail: hashchevatska@wdc.org.ua

 

Лабораторія аналізу великих даних в кіберфізичних системах

Ланде Дмитро Володимирович

Зображення

Завідувач лабораторії аналізу великих даних в кіберфізичних системах

Доктор технічних наук, професор, завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України.

 

Коло наукових інтересів: семантичний аналіз, комп'ютерна лінгвістика, інформаційна безпека, семантичний пошук.

Scopus, Google Scholar

E-mail: dwlande@gmail.com

Соболєв Артем Миколайович

Зображення

Науковий співробітник, аналітик текстових даних

Кандидат технічних наук.

Розробка алгоритмів, моделей та інструментів Text Mining.

Scopus

E-mail: soboliev@wdc.org.ua

 

Дмитренко Олег Олександрович

Зображення

Молодший науковий співробітник, аналітик текстових даних

Розробка алгоритмів, моделей та інструментів Text Mining.

Scopus

E-mail: dmytrenko@wdc.org.ua

 

Експерти

Бідюк Петро Іванович

Зображення

Експерт

Доктор технічних наук, професор кафедри математичних методів системного аналізу ННК "ІПСА".

 

Коло наукових інтересів: теорія керування для аналізу динамічних процесів у фінансах, економіці та людському розвитку, застосування байєсівських мереж, теорія нечітких множин, прийняття рішень.

Scopus, Google Scholar

E-mail: pbidyuke_00@ukr.net

 

Желєзняк Марк Йосипович

Експерт

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

 

Коло наукових інтересів: моделювання навколишнього середовища в гідрології вододілів, річковий потік, прогнозування повеней, берегова гідродинаміка – хвилі (включаючи цунамі), течії, турбулентність, перенесення опадів, перенесення радіонуклідів у поверхневих водах, системи підтримки прийняття рішень для управління ядерними надзвичайними ситуаціями.

Scopus, Google Scholar

E-mail: mark@immsp.kiev.ua

 

Мельниченко Анатолій Анатолійович

Зображення

Експерт

Кандидат філософських наук, проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Коло наукових інтересів: філософія освіти, філософія управління, методи соціального прогнозування і моделювання.

Google Scholar

E-mail: melnichenko@kpi.ua

 

Кондратюк Вадим Анатолійович

Зображення

Експерт

Доктор технічних наук, проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Коло наукових інтересів:інтенсифікація процесів тепломасообміну, підвищення безпеки атомних електростанцій, модернізація насосного обладнання на атомних електростанціях, кваліфікація та модернізація систем управління аваріями на атомних електростанціях, управління атомними електростанціями в екстремальних умовах експлуатації.

Scopus

E-mail: prorector-agr@kpi.ua

 

Іщенко Анна Миколаївна

Зображення

Експерт

Директор Науково-дослідного центру прикладної соціології «Соціоплюс».

 

Коло наукових інтересів: філософія освіти.

Google Scholar

E-mail: ishchenko.kpi@gmail.com

 

Касьянов Павло Олегович

Зображення

Експерт

Доктор фізико–математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу». Завідувач науково-дослідного відділу системної математики ННК "ІПСА".

 

Коло наукових інтересів: нелінійний аналіз математичних моделей геофізичних процесів та полів; багатозначний аналіз розв’язків диференціально-операторних включень та мультиваріаційних нерівностей в нескінченновимірних просторах; задачі теорії керування.

Scopus, Google Scholar

E-mail: kasyanov@i.ua

Кравченко Марина Олегівна

Зображення

Експерт

Доктор економічних наук, професор.

 

Коло наукових інтересів: економічна стійкість, економічний вимір сталого розвитку, енергетична безпека, глобальні економічні процеси, декарбонізація промисловості.

Scopus, Google Scholar

E-mail: marina.kravchenko.kpi@gmail.com

Бояринова Катерина Олександрівна

Зображення

Експерт

Доктор економічних наук, професор.

 

Коло наукових інтересів: економічна стійкість, економічний вимір сталого розвитку, енергетична безпека, глобальні економічні процеси, декарбонізація промисловості.

Scopus, Google Scholar

E-mail: k.boiarynova@kpi.ua

Зайченко Юрій Петрович

Зображення

Експерт

Доктор технічних наук, професор, завідувач Відділенням другої віщої та післядипломної освіти ННК "ІПСА".

Коло наукових інтересів: математичні методи прийняття рішень, системи підтримки прийняття рішень, методи прогнозування, системи з нечіткою логікою та нечіткі нейронні мережі в задачах аналізу та прогнозування в макроекономіці та фінансовій сфері.

Scopus, Google Scholar

E-mail: zaychenkoyuri@ukr.net

 

Теленик Сергій Федорович

Зображення

Експерт

Доктор технічних наук, професор.

 

Коло наукових інтересів: структурне програмування, логіка вищих порядків; проблеми телекомунікацій; інформаційні технології та алгоритмізація в управлінні; концепція, моделі, алгоритми і засоби адаптивних технологій створення інформаційно-керуючих систем.

Scopus, Google Scholar

E-mail: telenik@auts.ntu-kpi.kiev.ua

 

Адміністративно-технічна група

Авраменко Олександр Володимирович

Зображення

Провідний спеціаліст технічної підтримки 

Технічні питання.

 

E-mail: avramenko@wdc.org.ua

 

Басараб Віталій Васильович

Начальник відділу технічного забезпечення

Технічні питання.

 

E-mail: basarab@wdc.org.ua

 

Великорусова Тетяна Анатоліївна

Зображення

Керівник адміністративної групи

Організаційні питання.

 

E-mail: t.velykorusova@wdc.org.ua

 

Прядун Руслан В'ячеславович

Спеціаліст технічної підтримки

Технічні питання.

 

E-mail: hashchevatska@wdc.org.ua

 

Консультанти

Новіков Олексій Миколайович

Зображення

Консультант, науковий керівник лабораторії аналізу великих даних в кіберфізичних системах

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Коло наукових інтересів: математичне моделювання, аналіз та керування некласичними просторово–розподіленими фізичними процесами, захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Scopus, Google Scholar

E-mail: o.novikov@kpi.ua

Акімова Олена Андріївна

Зображення

Консультант

Кандидат філософських наук.

 

Коло наукових інтересів: open data, good governance, public engagement, policy analysis, sustainable development.

Google Scholar

E-mail: olena.kasatkina@gmail.com

Бенатов Данило Емілович

Зображення

Консультант

Партнер Бюро патентних повірених "Dr. Emil Benatov & Рartners".

 

Коло наукових інтересів: інтелектуальна власність, системний аналіз проблем природно-техногенної безпеки.

E-mail: benatov@wdc.org.ua

 

Шмурак Анатолій Леонідович

Зображення

Консультант

Начальник Відділу реєстру, інформаційного та технічного забезпечення Державного агентства екологічних інвестицій України.

 

Коло наукових інтересів: системний аналіз, географічні інформаційні системи, гідрологічне просторове моделювання, моніторинг навколишнього середовища, інформаційні системи навколишнього середовища, системне адміністрування раннього попередження, звітність про стан довкілля, поширення екологічної інформації, математичне просторове моделювання зміни клімату, аналізу ї просторової інформації про стан навколишнього середовища, верифікація та валідація, системи реєстру вуглецевих одиниць, торговельні системи вуглецевих одиниць.

E-mail: shmurak@i.ua

 

Мацукі Йошіо

Зображення

Консультант

Доктор енергетичних наук, професор.

 

Коло наукових інтересів: математичне моделювання, моніторинг навколишнього середовища, аналіз енергосистем, моніторинг атомних станцій та оцінку впливу на навколишнє середовище.

E-mail: matsuki@wdc.org.ua

 

Макаренко Олександр Сергійович

Зображення

Консультант

Доктор фізико–математичних наук, професор.

 

Коло наукових інтересів: гіперболічні рівняння теплопровідності, розвиток чисельних методів диференціального рівняння математичної фізики, міри складності та інформаційного змісту індивідуальних об'єктів, математичне моделювання глобальних процесів у великих соціальних і економічних системах, моделювання та прогнозування геополітичних відносин, створення та застосування різних штучних нейронних мереж в теорії і на практиці, клітинний автоматон, сталий розвиток, системи передбачення, електронне управління.

Scopus, Google Scholar

E-mail: makalex@i.com.ua

 

Демиденко Ольга Павлівна

Зображення

Консультант

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, заступник декана факультету лінгвістики по роботі зі студентами.

 

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, теорія перекладу, психолінгвістика, гендерні лінгвістичні дослідження.

Купенко Ольга Петрівна

Зображення

Консультант

Доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

 

Коло наукових інтересів: дослідження задач оптимального керування в негладких і необмежених коефіцієнтах нелінійних еліптичних рівнянь та варіаційних еліптичних нерівностей, що можуть допускати виродження, з точки зору таких аспектів як розв'язність, стійкість відносно збурення вихідної області, досяжність розв'язків вироджених задач оптимального керування через розв'язки невироджених задач.

Scopus, Google Scholar

E-mail: kupenko.olga@gmail.com

 

Перестюк Марія Миколаївна

Зображення

Консультант

Кандидат фізико-математичних наук, директор Інституту моніторингу якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Коло наукових інтересів: дослідження глобальних конфліктів, економічних циклів, математичне моделювання складних систем.

E-mail: eqmi@kpi.ua

 

Синєглазов Віктор Михайлович

Зображення

Консультант

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Національного авіаційного університету.

 

Коло наукових інтересів: автоматизоване проектування, відновлювальні джерела енергії, обробка результатів натурних експериментів, автоматичних та автоматизованих систем управління літальними апаратами.

Scopus

E-mail: svm@nau.edu.ua