Команда

Згуровський Михайло Захарович

Зображення

Президент

Доктор технічних наук, професор, академік НАН України (відділення інформатики, комп’ютерного обладнання та автоматизації, системного аналізу), академік Академії педагогічних наук України, ректор НТУУ "КПІ", директор навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, член Президії НАН України, член Ради з питань науки і науково-технічної політики при Президентові України, член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Член численних українських і зарубіжних організацій:

• Старший член Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IІEE)
• Член Ради керівників Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (Москва, Росія)
• Національний представник України в Міжнародній раді науки (Париж, Франція)
• Член правління Світової мережі знань про освіту та наукові обміни (Страсбург, Франція)

Областями спеціалізації є галузі математики та системного аналізу, теорії системного аналізу, системи математики, екстремальних задач для нелінійного оператора, диференційно-операторні рівняння, кількісний аналіз сталого розвитку в глобальному і регіональному контекстах.
Є автором понад 300 наукових робіт.

Детальніше...

Єфремов Костянтин Вікторович

Зображення

Директор

Член виконавчої ради Національного комітету CODATA.

Коло наукових інтересів: проектування та розробка розподілених інформаційних систем та баз даних, сталий розвиток.

E-mail: k.yefremov@wdc.org.ua

Пишнограєв Іван Олександрович

Зображення

Заступник директора

Кандидат фізико-математичних наук. Викладач в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Коло наукових інтересів: аналiз даних, дослiдження операцiй, оптимальне керування, сталий розвиток.

E-mail: pyshnograiev@wdc.org.ua

Детальніше...

Войтко Сергій Васильович

Зображення

Завідувач лабораторії світової економіки, регіональних досліджень та мікроекономіки

Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Коло наукових інтересів: управління наукомісткими підприємствами, економіка високих технологій.

E-mail: voytko@wdc.org.ua

Детальніше...

Болдак Андрій Олександрович

Зображення

Завідувач лабораторії комп'ютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних

Доцент, кандидат технічних наук.

Коло наукових інтересів: надійність, обґрунтованість і послідовність даних, методи дослідження багатовимірних даних, інтеграція даних і проектування показників, застосування причинно-наслідкових моделей, обробка зображень і розпізнавання образів, інформаційна система проектування і розробки.

E-mail: boldak@wdc.org.ua

Джигирей Ірина Миколаївна

Зображення

Завідувач лабораторії екологічної сталості

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів на хіміко-технологічному факультеті.

Коло наукових інтересів: синтез розподілених технологічних систем, оцінка екологічної сталості.

E-mail: dzhygyrey@wdc.org.ua

Детальніше...

Путренко Віктор Валентинович

Зображення

Завідувач лабораторії ГІС

Кандидат географічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: пов’язане з використанням ГІС з метою управління в надзвичайних ситуаціях, розробкою геопросторових баз даних, ГІС-аналізом.

E-mail: putrenko@wdc.org.ua

Бенатов Данило Емілович

Зображення

Консультант

Партнер Бюро патентних повірених "Dr. Emil Benatov & Рartners".

Коло наукових інтересів: інтелектуальна власність, системний аналіз проблем природно-техногенної безпеки.

E-mail: benatov@wdc.org.ua

Детальніше...

Мельниченко Анатолій Анатолійович

Зображення

Експерт

Кандидат філософських наук, в.о. декана ФСП НТУУ "КПІ", зав. кафедрою теорії та практики управління НТУУ "КПІ".

Коло наукових інтересів: філософія освіти, філософія управління, методи соціального прогнозування і моделювання.

E-mail: melnichenko@kpi.ua

Іщенко Анна Миколаївна

Зображення

Експерт

Директор Науково-дослідного центру прикладної соціології «Соціоплюс».

Коло наукових інтересів: філософія освіти.

E-mail: ishchenko.kpi@gmail.com

Глуханик Олексій Ігорович

Зображення

Керівник групи супроводу БД

Технічні питання.

E-mail: glukhanyk@wdc.org.ua

Явецький Юрій Олександрович

Зображення

Керівник технічної групи

Технічні питання.

E-mail: yavetskiy@wdc.org.ua

Переверза Катерина Володимирівна

Зображення

Консультант

E-mail: pereverza@wdc.org.ua

Родіонов Михайло Кузьмич

Зображення

Консультант

Доцент, кандидат технічних наук, колишній народний депутат України (четверте скликання), директор Центру розвитку інформаційного суспільства.

Коло наукових інтересів: оптична спектроскопія діелектричних і напівпровідникових матеріалів.

E-mail: cris@ntu-kpi.kiev.ua, mrodionov@ntu-kpi.kiev.ua

Касьянов Павло Олегович

Зображення

Консультант

Доктор фізико–математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу». Завідувач науково-дослідного відділу системної математики ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ".

Коло наукових інтересів: нелінійний аналіз математичних моделей геофізичних процесів та полів; багатозначний аналіз розв’язків диференціально-операторних включень та мультиваріаційних нерівностей в нескінченновимірних просторах; задачі теорії керування.

E-mail: kasyanov@i.ua

Детальніше...

Шмурак Анатолій Леонідович

Зображення

Консультант

Начальник Відділу реєстру, інформаційного та технічного забезпечення Державного агентства екологічних інвестицій України.

Коло наукових інтересів: системний аналіз, географічні інформаційні системи, гідрологічне просторове моделювання, моніторинг навколишнього середовища, інформаційні системи навколишнього середовища, системне адміністрування раннього попередження, звітність про стан довкілля, поширення екологічної інформації, математичне просторове моделювання зміни клімату, аналізу ї просторової інформації про стан навколишнього середовища, верифікація та валідація, системи реєстру вуглецевих одиниць, торговельні системи вуглецевих одиниць.

E-mail: shmurak@i.ua

Маторина Тетяна Анатоліївна

Зображення

Консультант

Начальник Інформаційно-обчислювального центру забезпечення навчального процесу Департаменту навчальної роботи НТУУ "КПІ".

E-mail: mona@uap.ntu-kpi.kiev.ua

Пасічний Олексій Михайлович

Зображення

Консультант

Член виконавчої ради Національного комітету CODATA, магістр з системного аналізу і управління.

Коло наукових інтересів: методи експертної оцінки для аналізу і моделювання різних складних соціальних систем.

E-mail: pasichny@wdc.org.ua

Теленик Сергій Федорович

Зображення

Консультант

Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою автоматики та управління в технічних системах. Він був координатором кількох проектів зі створенню розподілених інформаційних систем і систем управління для ряду міністерств України і СРСР. Брав участь в проектній компанії NetCracker для створення системи управління ІТ-інфраструктурою. Секретар секції "Інформатика та кібернетика" Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки.

Коло наукових інтересів: структурне програмування, логіка вищих порядків; проблеми телекомунікацій; інформаційні технології та алгоритмізація в управлінні; концепція, моделі, алгоритми і засоби адаптивних технологій створення інформаційно-керуючих систем.

E-mail: telenik@auts.ntu-kpi.kiev.ua

Мацукі Йошіо

Зображення

Консультант

Доктор енергетичних наук, професор.

Коло наукових інтересів: математичне моделювання, моніторинг навколишнього середовища, аналіз енергосистем, моніторинг атомних станцій та оцінку впливу на навколишнє середовище.

E-mail: matsuki@wdc.org.ua

Макаренко Олександр Сергійович

Зображення

Консультант

Доктор фізико–математичних наук, професор.

Коло наукових інтересів: гіперболічні рівняння теплопровідності, розвиток чисельних методів диференціального рівняння математичної фізики, міри складності та інформаційного змісту індивідуальних об'єктів, математичне моделювання глобальних процесів у великих соціальних і економічних системах, моделювання та прогнозування геополітичних відносин, створення та застосування різних штучних нейронних мереж в теорії і на практиці, клітинний автоматон, сталий розвиток, системи передбачення, електронне управління.

E-mail: makalex@i.com.ua

Демиденко Ольга Павлівна

Зображення

Консультант

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, заступник декана факультету лінгвістики по роботі зі студентами.

Коло наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, теорія перекладу, психолінгвістика, гендерні лінгвістичні дослідження.

Дорошенко Катерина Сергіївна

Зображення

Консультант

Асистент кафедри автоматики та управління в технічних системах.

Коло наукових інтересів: системи динамічного управління, систем передачі даних.

E-mail: katerina@acts.ntu-kpi.kiev.ua