Аномальне магнітне поле. Регіональні магнітні аномалії

Аномальне магнітне поле в останні роки з успіхом використовується для побудови різномасштабних об’ємних моделей, геологічного середовища, що також є невід’ємною частиною оцінки перспективності геологічних структур на різні корисні копалини.

Магнітне або геомагнітне поле, є силовим полем, спричиненим електромагнітними процесами в ядрі Землі (головне, або нормальне поле), у верхніх шарах іоносфери (варіації геомагнітного поля) та намагніченістю гірських порід земної кори. Останній чинник формує аномальне магнітне поле, яке відображає наявність порід з різною концентрацією магнітних мінералів у земній корі. Саме аномальне магнітне поле території України зображене на карті НАУ "Аномальне магнітне поле". Воно отримано шляхом виключення варіацій, пов‘язаних з іоносферними процесами, та, так званого, нормального поля із напруженості загального геомагнітного поля. Нормальне поле не має точного аналітичного зображення і тому має декілька апроксимуючих моделей, одна з яких наведена на карті НАУ "Нормальне магнітне поле".

Аномальне магнітне поле території України дуже диференційоване і складається з регіональної та локальної компонент, що відрізняються за поперечними розмірами аномалій та глибинністю їх джерел. Регіональна компонента поля, зображена на карті “Регіональні магнітні аномалії” обумовлена неоднорідністю складу нижньої частини земної кори і рельєфом підошви магнітоактивного шару, яка може ототожнюватися з підошвою земної кори (розділ Мохоровічича) або з ізотермічною поверхню температури Кюрі магнетита, як головного носія магнетизму гірських порід. Вона відбиває регіональні риси великих геоструктур, зокрема, окремих блоків Українського щита і накладених западин платформеної частини території, границі Східно-Європейської платформи та неоднорідність земної кори в межах Гірського Криму та Карпат. Локальна компонента аномального магнітного поля є впливом намагнічених порід верхньої частини кори і відбиває її склад і будову. Використання локальних магнітних аномалій з пошуковими цілями почалося на Україні більш, ніж 100 років тому з відкриття та подальшого вивчення Криворізького залізорудного родовища. Зараз ця компонента магнітного поля використовується як одно з надійних джерел інформації при геологічному картуванні порід, вивченні складчастої та розривної тектоніки, тектонічному районуванні, а в комплексі з регіональною компонентою та іншими геофізичними даними – для вивчення співвідношень приповерхневих та глибинних структур літосфери. Останнє є важливим фактором для розробки пошукових критеріїв різних типів корисних копалин, включаючи нафто-газові. З цієї точки зору особливе значення набуває трасування за даними аномального магнітного поля так званих наскрізних розломів і транс регіональних тектонічних зон, що досить часто є зонами активізації і концентрації корисних копалин.

Аномальне магнітне поле в останні роки з успіхом використовується для побудови різномасштабних об’ємних моделей, геологічного середовища, що також є невід’ємною частиною оцінки перспективності геологічних структур на різні корисні копалини.