Аналітичні звіти

Спадщина академіка Глушкова в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського

2023

Спадщина академіка Глушкова в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського

Report preview image

Розглянуто роль академіка Віктора Глушкова у створенні наукових шкіл у галузі кібернетики, обчислювальної техніки та інформатики в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Завдяки цьому університет став потужним національним центром підготовки фахівців та проведення наукових досліджень у цій галузі. Показано значний вплив ідей академіка Глушкова на формування поколінь вчених, які і до сьогодні продовжують розбудовувати цифрове суспільство в Україні і далеко за її межами.

Для науковців, викладачів, аспірантів, істориків та широкого кола читачів.

Форсайт: виклики енергетичній незалежності країн і регіонів світу на середньостроковому (до 2025 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

2021

Форсайт: виклики енергетичній незалежності країн і регіонів світу на середньостроковому (до 2025 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

Report preview image

У дослідженні через обчислення спеціально розробленого індексу проаналізовано стан енергетичної незалежності та складових, що її визначають, для країн і регіонів світу з початку 21-го сторіччя. Досліджено зміни, що відбулися на глобальних ринках світу в останні роки, які обумовлені виникнення та поширення глобальної енергетичної кризи. Виконано аналіз реального стану енергетичного сектору України як фундаментальної складової національної економіки та безпеки. Досліджено механізм розгортання та наслідки кризи для економіки та безпеки країн ЄС та України. На цій основі визначені можливі економічні та безпекові загрози для України. Проведено Дельфі-дослідження головних кластерів енергетичного сектору країни, визначено пріоритетність вкладу кожного з них в загальне зростання економіки і безпеки України. Сформульовано важливі характеристики енергетичного сектору, на середньостроковому (до 2025 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. Виконано комплекс робіт з Форсайту (передбачення) сукупності можливих сценаріїв розвитку енергетичного сектору України, з яким Україна була б спроможною забезпечити власну енергетичну незалежність на часових горизонтах до 2025 і 2030 років.

Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки

2021

Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки

Report preview image

У дослідженні виконано аналіз реального стану соціальної та економічної сфер України як фундаментальної складової національної безпеки й оборони. На цій основі проаналізовані можливі безпекові загрози для України на часовому горизонті до 2030 року і важливі характеристики майбутнього оборонно-промислового комплексу України. Проведено Дельфі дослідження необхідних головних кластерів майбутнього оборонно-промислового комплексу країни, пріоритетність вкладу кожного кластера оборонно-промислового комплексу в загальне зростання безпеки України і проаналізовано важливі характеристики оновленого оборонно-промислового комплексу, з яким Україна була б спроможною асиметричними засобами стримувати зовнішню агресію на часовому горизонті до 2030 року. Виконано комплекс робіт з Форсайту (передбачення) сукупності можливих сценаріїв майбутніх подій в Україні, які можуть бути покладені в основу розробки стратегії захисту країни і її подальшого мирного, сталого розвитку.

Частина 2: Україна в індикаторах сталого розвитку

2019

Частина 2: Україна в індикаторах сталого розвитку

Report preview image

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

2019

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

Report preview image

Форсайт 2018: аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і техніч­ного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально­-економічного розвитку України до 2025 року

2018

Форсайт 2018: аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і техніч­ного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально­-економічного розвитку України до 2025 року

Report preview image

Виходячи з головної цілі соціально-­економічного розвитку України до 2025 року, виконано ана­ліз наявного в країні людського капіталу за наскрізними рівнями підготовки: загальноосвітня школа, професійно-­технічна підготовка, вища школа. Здійснено оцінку розриву між наявним і необхідним, для досягнення поставленої цілі, людським капіталом у загальнонаціональному і секторальному кон­текстах. Досліджено здатність науково-педагогічних шкіл України здійснювати підготовку людського капіталу відповідно до групи критеріїв міжнародної кооперації праці. Запропоновано послідовності дій влади, спрямованих на забезпечення високотехнологічного розвитку країни на середньостроково­му (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах.

Форсайт 2018: системні світові конфлікти та глобальний прогноз на XXI століття

2018

Форсайт 2018: системні світові конфлікти та глобальний прогноз на XXI століття

Report preview image

Проведено узагальнення та формалізацію підходів до визнання C-хвиль глобальних системних конфліктів з використанням великих історичних даних та запропоновано загальну концепцію опису та інтерпретації цих хвиль. На основі інтелектуального аналізу великих даних про конфлікти, що мали місце з 750 В.C. до теперішнього часу проаналізовано та виявлено їх загальний характер. Зроблено спробу передбачити наступний глобальний конфлікт, названий конфліктом XXI століття. Проаналізовано його природу та основні характеристики. Сформульовано гіпотези про метричний зв’язок між глобальними періодичними процесами, а саме, між послідовністю 11-річних циклів сонячної активності, кондратьєвськими циклами розвитку глобальної економіки та процесом еволюційної структуризації сімейства C-хвиль глобальних світових конфліктів. Зроблено спробу передбачити ці процеси в XXI столітті за допомогою метричного підходу. Побудовано та проаналізовано можливі сценарії розвитку конфлікту XXI століття. Робота призначена для науковців та практичних працівників у галузі національної безпеки, державного управління та сталого розвитку.

Частина 2: Україна в індикаторах сталого розвитку

2017

Частина 2: Україна в індикаторах сталого розвитку

Report preview image

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

2017

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

Report preview image

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях

2016

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях

Report preview image