Аналітичні звіти

Частина 2: Україна в індикаторах сталого розвитку

2019

Частина 2: Україна в індикаторах сталого розвитку

Report preview image

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

2019

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

Report preview image

Форсайт 2018: аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і техніч­ного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально­-економічного розвитку України до 2025 року

2018

Форсайт 2018: аналіз підготовки і перепідготовки фахівців природничого і техніч­ного спрямування, виходячи з цілей сталого соціально­-економічного розвитку України до 2025 року

Report preview image

Виходячи з головної цілі соціально-­економічного розвитку України до 2025 року, виконано ана­ліз наявного в країні людського капіталу за наскрізними рівнями підготовки: загальноосвітня школа, професійно-­технічна підготовка, вища школа. Здійснено оцінку розриву між наявним і необхідним, для досягнення поставленої цілі, людським капіталом у загальнонаціональному і секторальному кон­текстах. Досліджено здатність науково-педагогічних шкіл України здійснювати підготовку людського капіталу відповідно до групи критеріїв міжнародної кооперації праці. Запропоновано послідовності дій влади, спрямованих на забезпечення високотехнологічного розвитку країни на середньостроково­му (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах.

Форсайт 2018: системні світові конфлікти та глобальний прогноз на XXI століття

2018

Форсайт 2018: системні світові конфлікти та глобальний прогноз на XXI століття

Report preview image

Проведено узагальнення та формалізацію підходів до визнання C-хвиль глобальних системних конфліктів з використанням великих історичних даних та запропоновано загальну концепцію опису та інтерпретації цих хвиль. На основі інтелектуального аналізу великих даних про конфлікти, що мали місце з 750 В.C. до теперішнього часу проаналізовано та виявлено їх загальний характер. Зроблено спробу передбачити наступний глобальний конфлікт, названий конфліктом XXI століття. Проаналізовано його природу та основні характеристики. Сформульовано гіпотези про метричний зв’язок між глобальними періодичними процесами, а саме, між послідовністю 11-річних циклів сонячної активності, кондратьєвськими циклами розвитку глобальної економіки та процесом еволюційної структуризації сімейства C-хвиль глобальних світових конфліктів. Зроблено спробу передбачити ці процеси в XXI столітті за допомогою метричного підходу. Побудовано та проаналізовано можливі сценарії розвитку конфлікту XXI століття. Робота призначена для науковців та практичних працівників у галузі національної безпеки, державного управління та сталого розвитку.

Частина 2: Україна в індикаторах сталого розвитку

2017

Частина 2: Україна в індикаторах сталого розвитку

Report preview image

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

2017

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей

Report preview image

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях

2016

Аналіз соціально-економічних процесів розвитку суспільства, заснованого на знаннях

Report preview image

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

2016

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

Report preview image

Удосконалено методологію та виконано комплекс робіт з передбачення (форсайту) соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. За допомогою методології сценарного планування та SWOT-аналізу здійснено уточнення 8 сценаріїв соціально-економічного розвитку України включно до 2030 року, з використанням Дельфі і SWOT методів аналізу проведено нове широкомасштабне експертне дослідження соціально-економічного сегмента суспільства, виконано оцінку наявності людського капіталу в країні, спроможного здійснити бажані перетворення, та вибудовано п’ятдесят головних дій влади у формі стратегії соціально-економічного розвитку в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Ці результати можуть використовуватися людьми, що приймають рішення на рівні держави, інституціями громадянського суспільства та міжнародними організаціями для розроблення раціональної політики та конструктивних планів соціально-економічного розвитку України на середньострокову і довгострокову перспективу.

Стислу анотацию можна завантажити за посиланням.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти

2015

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти

Report preview image

Розглянуто методологію та виконано комплекс робіт з передбачення (форсайту) розвитку майбутньої економіки України на середньостроковому (2015–2020 роки) і довгостроковому (2020–2030 роки) часових горизонтах. З використанням методу Делфі виявлено головні кластери нової економіки України, які можуть забезпечити успішну інтеграцію країни в міжнародну кооперацію праці на зазначених часових горизонтах.
Застосування методології сценарного планування та SWOT­аналізу дозволило побудувати групу сцена­ ріїв розвитку майбутньої економіки України включно до 2030 року. Ці сценарії можуть використовуватися людьми, що приймають рішення на рівні держави, інституціями громадянського суспільства та міжнародни­ ми організаціями для розроблення раціональної політики та конструктивних планів соціально­економічного розвитку України на середньострокову і довгострокову перспективу.
Посилання на англійську версію.

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей (англ. версія)

2013

Частина 1: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей (англ. версія)

Report preview image