Науковий семінар

При СЦД з геоінформатики та сталого розвитку діє Науковий семінар "Аналіз глобального розвитку".

Науковий керівник семінару — академік Згуровський Михайло Захарович.

Вчений секретар семінару — Переверза Катерина

Семінар проходить в залі Наукового парку НТУУ «КПІ» (корпус №6).

Теми доповідей семінара

Організації сталого розвитку

06.10.2011

Організації сталого розвитку

 • Проф. Збігнєв Бохняш – Від проектування установ до їх впровадження та оцінки їх впливу на сталий розвиток: приклади для країн Центральної Європи.

  Проф. Збігнєв Бохняш, запрошений професор в Evans School of Public Affairs університету Вашингтону, і знаходиться в НТУУ "КПІ" в якості запрошеного лектора за програмою Фулбрайта.

30.06.2011

30.06.2011

Наукові дані для екологічно чистого виробнитцва

 • Петра Швагер, експерт з екологічно чистого виробництва, UNIDO – Програми та ініціативи UNIDO. Перспективи співробітництва у галузі екологічно чистого виробництва.
 • Єфремов Костянтин – Принципи збору, обробки та аналізу даних в СЦД.
 • Андрій Болдак – Методологія системного узгодження даних різної природи.
 • Ірина Джигирей – Водо-ефективність як індикатор сталого розвитку промислових підприємств.

30.05.2011

30.05.2011

Обчислення в багатовимірних просторах

 • Проф. Є.Є. Тиртишніков – Ефективні обчислення в багатовимірних просторах.
  Доповідь присвячено ТТ-алгоритмам як ефективним новим інструментам для стискання векторів та матриць. Зокрема зроблено огляд можливостей застосування даного класу алгоритмів до задач інтерполіяції та табуляції, точного та швидкого обчислення інтегралів, обробки зображень та сигналів, вирішення багатовимірних задач квантової хімії, оптимізації за пареметрами, стохастичних диференційних рівнянь.

07.04.2011

07.04.2011

Сталий розвиток. Соціально-економічний перетин: місцевий та регіональний рівні

 • Собчак Є. – Sustainable social economy development of municipalities, county and regions in the light of cohesion policy of EU.
 • Згуровський М.З., Єфремов К.В., Пасічний О.М. – Роль Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку в наукових дослідженнях та освіті за напрямком "Сталий розвиток" в НТУУ "КПІ".
 • Панкратова Н.Д. – Наукові напрями діяльності Інституту прикладного системного аналізу.
 • Статюха Г.О. – Сталий розвиток: стан та перспективи в НТУУ «КПІ».
 • Макаренко О.С. – Нейромережеві моделі глобальних процесів у суспільстві та сталому розвитку.
 • Шульгіна Л.М. – Менеджмент в умовах сталого розвитку: мікро-, мезо-, макрорівні.
 • Гальчинський Л.Ю. – Стабілізація і регулювання ринку нафтопродуктів як елемент сталого розвитку.

21.01.2011

21.01.2011

 • Лук'яненко С.О., Верлань А.А. – Співробітництво кафедри АПЕПС у галузі геоінформаційних технологій та сталого розвитку.
 • Серединін Є.С., Ковгар В.Б. – Геоінформаційна технологія ESRI (Environmental Systems Research Institute). Досвід застосування в Україні.
 • Гайдаржи В.І. – Використання ГІС у задачах сталого розвитку.
 • Шмурак А.Л., Колмогорцева О.В. – Використання сучасних технологій для інтеграції геопросторових даних.

13.12.2010

13.12.2010

В рамках семінару буде предстлавлено доповіді за напрямками:

 • – Моделі для аналізу процесів сталого розвитку.
 • – Досвід реалізації картографічних проектів національного масштабу.
 • – Досвід використання геоінформаційних технологій для аналізу сталого розвитку.
 • – Розвиток баз даних СЦД за напрямком “Геоінформатика”.
 • Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com
  13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1 13.12.2010pic1

11.10.2010

11.10.2010

 • Мельничеко Анатолій – Концептуальні засади та метрика оцінки загроз соціально-інституціонального виміру сталого розвитку регіонів України.
  В доповіді розглянуто авторський підхід до вимірювання загроз соціальної складової сталого розвитку. Автором наводяться різні підходи до визначення поняття "загроза сталому розвитку" та дається власна інтерпретація даного поняття, яка стала концептуальною основою подальшого вибору та вимірювань загроз сталому розвитку регіонів України. Крім того, автор ознайомлює з результатами оцінки загроз сталого розвитку України станом на 2008 рік.
 • Джигирей Ірина – Оцінювання екологічних загроз сталому розвитку регіонів України та модифікована методика визначення індексу екологічного виміру сталого розвитку.
  У доповіді розглядаються питання, пов'язані з методикою оцінювання рівня екологічних загроз сталому розвитку регіонів України. Приводиться обґрунтування структури екологічних загроз та алгоритми агрегування їхніх складових. Запропоновано модифіковану методику оцінювання екологічного виміру сталого розвитку регіонів України.
 • Оганесян Гаяне – Основні макроекономічні показники для оцінки фінансової стабільності.
  У доповіді розглядаються питання, пов’язані з відбором та аналізом найважливіших макроекономічних показників, які можуть використовуватись не тільки для оцінки стану та слабкостей фінансової системи, але й для попередження та прогнозування криз. Деякі з вищезазначених показників та їх важливість для аналізу фінансової нестабільності будуть детально розглянуті.

01.07.2010

23.09.2010

 • Войтко Сергій – Підходи до визначення рівня загроз за економічним виміром сталого розвитку.
  У доповіді розглядаються питання, що пов'язані з методикою побудови моделей визначення рівня загроз за економічним виміром сталого розвитку. Приводиться обґрунтування стосовно використання того чи іншого набору даних для визначення кожної загрози. Розглядається математичний апарат розрахунку того чи іншого показника загрози. Приведені попередні обчислення рівня загроз для адміністративно-територіальних одиниць України. Запропоновано підхід до визначення комплексного рівня загроз для регіону.
 • Олександер Теодор Нарбут – Сучасна класична ТРІЗ (TRIZ) - наука про еволюцію технічних систем.

11.06.2010

11.06.2010

 • Болдак Андрій – Методологія конструювання інтегральних показників.
  У доповіді розглядаються питання, пов'язані з побудовою інтегральних показників, які використовуються для загальної оцінки об'єктів на ранніх стадіях системного аналізу. Мета дослідження полягає в підвищенні адекватності такої оцінки за рахунок розробки методів обчислення вагових коефіцієнтів за наявності початкових даних, властивих раннім стадіям системного аналізу предметної області. Сформульовано загальну процедуру побудови інтегрального показника, проаналізовано і запропоновано нові методи попередньої обробки даних, пов'язані з їх індивідуальним нормуванням. Запропоновано методи обчислення вагових коефіцієнтів в умовах відсутності або часткової наявності експертних оцінок для досліджуваних об'єктів або вагових коефіцієнтів початкових показників.
 • Олексюк Богдан – Метод та засоби розробки компонентів для інтеграції гетерогенних інформаційних систем.

27.04.2010

27.04.2010

 • Мацукі Йошіо – Зовнішні витрати як індикатор сталості електрогенеруючих систем.
  В дослідженні застосовується аналіз шляхів впливу для визначення зовнішніх витрат виробництва електроенергії з викопних енергоресурсів в Україні. За допомогою комп'ютерної програми SimPact та методики “Willingness to Pay” були розраховані зовнішні витрати від впливу викидів теплоелектростанцій на захворюваність та смертність населення на прикладі Трипільскої теплоелектростанції в м. Українка. На основі отриманих результатів було сформульовано рекомендації щодо внесення вартості зовнішніх витрат в ціну на електроенергію, отриману в результаті спалювання викопних енергоносіїв в Україні.
 • Шукаєв Сергій – Перспективи участі НТУУ «КПІ» в міжнародних проектах та програмах (FP7, Tempus, Erasmus Mundus etc.).
  В доповіді буде надано короткий опис найважливіших міжнародних наукових та освітянських програм, проаналізовано поточну ситуацію щодо участі НТУУ «КПІ» у міжнародних проектах та програмах, запропоновано заходи для активізації участі НТУУ «КПІ» у міжнародних проектах та програмах, розглянуто алгоритм подання заявок на конкурс.